Eindrapport Commissie Wwm

Ringen rond de roos

Het eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie (Wwm), een onafhankelijke, door de minister van Justitie en Veiligheid ingestelde commissie die tot taak heeft voorstellen te doen om de Wwm bij de tijd te brengen, is verschenen.
De afgelopen 10 maanden hebben de vijftien leden van de commissie – ondersteund door de secretaris – hard gewerkt aan dit rapport. Door een nauwkeurige probleeminventarisatie op te stellen, door vervolgens adviezen te formuleren, door deze samen te brengen in dit rapport.
De commissie is begeleid door een wetenschappelijke commissie, onder voorzitterschap van Prof. Mr. H.J.B. Sackers. Deze Begeleidingscommissie merkt in haar advies op:
‘Hoewel de leden van de Begeleidings-commissie ieder voor zich over de nodige ervaring in de begeleiding van onderzoeken beschikken, en het uit de aard daarvan niet snel leidt tot het al bij aanvang van rapportages gewag maken van een grote mate van tevredenheid, betoont zij zich in dit geval onder de indruk van het resultaat van de werkzaamheden van de (zo breed samengestelde) commissie Wwm.’
Als voorzitter vervult deze ‘recensie’ door de Begeleidingscommissie mij met trots.
Niet alleen vanwege de inhoudelijke kwaliteit van het rapport en de adviezen, maar ook als ik terugkijk op de wijze waarop binnen de commissie is samengewerkt.
De brede samenstelling van de commissie, met vertegenwoordigers uit diverse overheidsorganisaties én maatschappelijke organisaties en gebruikersgroepen, is een bewuste keuze geweest. Qua snelheid en wendbaarheid leek dat een grote uitdaging, zeker omdat de afgelopen jaren het onderling vertrouwen tussen de overheid en gebruikers van de Wwm op de proef was gesteld. Maar terugkijkend kan geconcludeerd worden dat juist die brede samenstelling heeft bijgedragen aan het herstel van onderling vertrouwen en samenwerking.
In dat licht dient dit rapport en de daarin opgenomen adviezen dan ook gelezen te worden. Het overgrote deel van de adviezen wordt gesteund door de volle breedte van de commissie.
Als u het gehele rapport wilt lezen, klik hier.