Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement SVHedel

artikel 1
Het doel van de vereniging is het doen beoefenen van de schietsport en deze beoefening met alle wettige middelen te stimuleren.  (middelen ter bereiking van het doel.)

Verplichting van het bestuur.
1.1
Het bestuur draagt zorg dat:
Nieuwe leden de nodige basisinstructie ontvangen.

Verplichting van de leden.
1.2
De leden nemen bij oefening en bij de verplichte 5 wedstrijden, de daarvoor geldende regels en gebruiken en met name de veiligheidsregels, in acht.

artikel 2
Lidmaatschapvereisten.
Een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en lid van de vereniging wenst te worden kan zich bij de secretaris daartoe opgeven.
Men dient bij zijn gemeente een bewijs van goed gedrag te halen met betrekking tot de schietsport en zal dan ter beoordeling van het bestuur worden toegelaten tot de vereniging.

artikel 3
Lidmaatschapsbewijs.
Ieder lid krijgt als hij is toegelaten tot de vereniging een pasje dat hij verplicht is duidelijk zichtbaar te dragen als hij in de schietkelder aanwezig is.
Mocht hij zijn pasje niet bij zich hebben dan wordt aan de bar een tijdelijk pasje van introducé opgehaald.
Zonder pasje is er na 1maart 2000 geen toegang voor u in de schietkelder.
 
artikel 4
Schade aan zaken der vereniging.
Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van enige zaak bij de vereniging in gebruik wordt geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebezigd of onder zijn berusting had, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid.

artikel 5
Schade aan zaken der leden.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij de leden in gebruik.

artikel 6
Disciplinaire maatregelen.
Indien een lid handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken, dan wel zich bij de activiteiten der vereniging onordelijk gedraagt zowel fysiek als verbaal, daaronder valt ook enige vorm van ongewenst verbaal of non-verbaal of fysiek gedrag van enige seksuele aard met de bedoeling dat de persoon in kwestie in zijn/haar waardigheid wordt aangetast. Alsmede opmerkingen belediging over geloof, ras en huidskleur
 kan hij door het bestuur worden:
6.1 gewaarschuwd;
6.2 berispt;
6.3 uitgesloten van deelneming aan oefening en wedstrijden van de vereniging voor een  
      periode van ten hoogste zes maanden.
6.4 geschorst voor een periode van ten hoogste zes maanden.
6.5 In het ergste geval geroyeerd worden.
Tegen bij bepaalde opgelegde maatregel staat het betrokken lid  binnen een maand beroep aan te tekenen bij de commissie van beroep.

artikel 7
In spoedeisende  gevallen kan de voorzitter of degeen die hem vervangt, het lid van verdere deelname aan de betreffende oefening, wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten.
Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open.

artikel 8
Introducés.
8.1 Het bestuur is ten alle tijden bevoegd tot introductie van niet leden.
8.2 De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren, mits zij van het bestuur de       voorafgaande toestemming hebben gekregen.

artikel9
In de kantine mogen geen wapens uit de koffer of foedraal gehaald worden.
Het is verboden in de kantine wapens te tonen, repareren of schoon te maken.

artikel 10
Contributie.
Leden der vereniging zijn verplicht hun betaling te voldoen voor aangegeven datum welke in het begeleidend schrijven vermeld is.
Als hij (zij) hieraan niet voldoet wordt hij (zij) uitgeschreven als lid.

artikel 11
Beëindiging lidmaatschap.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient dit voor 1-december aan de secretaris van S.V.Hedel gemeld te zijn.
Als hieraan niet wordt voldaan worden de gemaakte kosten aan het lid doorberekend.
 

Regels betreffende het gebruik van vuurwapens.

Grondregel.
Ieder lid van de vereniging dient er altijd van doordrongen te zijn dat verantwoordelijkheidsbesef de grondslag is van alle wapengebruik.

Kennis en kunst.
Het is verboden van een wapen gebruik te maken behalve, onder leiding met toestemming en volgens aanwijzing van een baancommandant of instructeur als men niet:
# De basis theorie volledig beheerst.
# De nodige praktische ervaring heeft opgedaan.
# De veiligheidsregels niet kent.

Verbod van het schieten onder invloed van alcohol of verdovende middelen.
Het is verboden te schieten wanneer men onder invloed is van alcohol, of van een stof die de aandacht en het verantwoordelijkheidsbesef vermindert.

De baancommandant.
De baancommandant heeft de leiding bij het schieten.
# Hij dient tijdens het schieten onvoorwaardelijk gehoorzaamd te worden.
# Discussies over bevelen, opdrachten of beslissingen van de baancommandant mogen pas gehouden worden na    afloop van het schieten.

Onderhoud van wapens en munitie.
# Wapens en munitie moeten in goede staat gehouden worden.
# Het bestuur ziet daarop toe.

Verantwoordelijkheid voor wapens en munitie.
Degene die wapens of munitie in eigendom of gebruik hebben zijn altijd, ook buiten de oefeningen en wedstrijden, verantwoordelijk daarvoor.

De veiligheidsregels.
De veiligheidsregels zijn:
# Behandel ieder vuurwapen alsof het geladen is.
# Richt nooit spelenderwijs op iemand.
# Wees zeker van uw doel.
# Laat de schutter op zijn schietpunt met rust.

Schietvereniging Hedel
Het Bestuur