Veiligheidsreglement

VEILIGHEIDSREGLEMENT

Schietvereniging Hedel
Winkelseweg 2d
Hedel.
073-5994149

INHOUDSOPGAVE

                                                                                                                                      

1.         Algemeen                                                                                                              

2.         Functionarissen                                                                                                 

3.         Veiligheidsregels                                                                                               

4.         Baanreglement                                                                                        

I           Belangrijke telefoonnummers S.V.HEDEL 073 5994149 

II          Calamiteiten  112        politie 09008844

III         Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning (*)         (p.m.)

IV        Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant

V         Begrippenlijst

EHBO Koffer op Kantoor
EHBO Koffer inopslagruimte
AED   Achter de bar

1.         Algemeen

 • Het bestuur van de Schietvereniging Hedel verplicht zich de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen.
 • Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille.
 • Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken:
 • In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts.
 • Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de Verenigings Veiligheidsfunctionarissen.
 • Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement.

2.         Functionarissen

 • Tijdens oefen- en trainingavonden kent de vereniging de volgende functionarissen:
 • Dienstdoend bestuurslid
 • Verenigingsbeheerder
 • Verenigings Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant
 • Barbeheerder
 • BHV’er of EHBO’er
  • Verantwoordelijkheden functionarissen
   • Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavond en neem, indien nodig, de uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen.
   • De verenigingsbeheerder/baliemedewerker is als verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor de uitgifte van munitie, verenigingswapens en, indien van toepassing, schietkaarten. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de schietpunten in.
   • De Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant is verant-woordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de  schietpunten.
   • De Barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine en ziet erop toe dat daar geen wapens en/of munitie aanwezig zijn.
   • De BHV’er dan wel EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het dienstdoend bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan.

3.         Veiligheidsregels

 • Bij afwezigheid van zowel de Bestuurder als de Verenigings Veiligheids-functionaris mag er niet geschoten worden.
 • De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing.
 • Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij (een kopie van) een geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister.
 • Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk.
 • Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando “Start” en  “Stop, Stop, Stop” kunnen verrichten.
 • Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is.
 • De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk.
 • Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme (door middel van plaatsing van een rood blokje/rood vlaggetje in het hulzengat) en met de loop omhoog.
 • Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen.
 • Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte. Dit kan een kast(je), een geweerrek of een kluis zijn.
 • Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.
 • Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon (dit is minimaal een door de KNSA opgeleide Basistrainer met een geldige kaderlicentie).
 • Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens het schieten, is verboden.
 • Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen.
 • Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de Baanbeheerder/Verenigings Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats.
 • Demonstraties van of met vuur-,  respectievelijk luchtdrukwapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden.
 • De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer, pet, band of badge.
 • Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet aan schietoefeningen deelnemen.
 • Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen.
 • Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht de Verenigings Veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen.
 • Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden.
 • Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie.
 • In gevallen waarin dit  “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het Bestuur, de Baanbeheerder of de Verenigings Veiligheidsfunctionaris namens het bestuur.

4.         Baanreglement

 • Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift.
 • Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn.
 • Toezicht
  • Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het bestuur van de vereniging aangestelde Veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn.
  • De Veiligheidsfunctionaris dient duidelijk herkenbaar te zijn aan de band om de rechter bovenarm of een bodywarmer met opschrift of een pet met opschrift, of een badge met VVF.
 • Betreden van de baanzool
  • Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en aanwezige paden geschieden.
  • Het is verboden om zonder toestemming van de Veiligheidsfunctionaris het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden.
 • Het commando “Stop-Stop-Stop”
  • Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “Stop-Stop-Stop” te roepen.
  • Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen dan die handelingen uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in de gebruiksaanwijzing voor het wapen waarmee wordt geschoten.
  • Uitsluitend op bevel van de Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant mag het vuren worden hervat.
  • Wanneer het commando “Stop, Stop, Stop” is gegeven, mag er geen combinatie van schutters en wapens op de schietpunten aanwezig zijn en moeten alle wapens zijn ontladen!
 • Gehoor- en oogbescherming
  • Op schietbanen moet elke daar aanwezige tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen.
  • Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters.
 • Munitie
  • Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken, indien is herladen volgens de bijbehorende herlaadtabellen en indien de minimale en maximale kruit-ladingen niet zijn overschreden.
 • Op de schietpunten is het gebruik van een mondingsrem niet toegestaan.

De afzuiging is aan de voorzijde van het wapen. De gassen welke door de mondingsrem naar achter worden afgevoerd zijn schadelijk voor de schutters welke in de schietruimte aanwezig zijn. Ook is het geluidsniveau hierdoor te hoog.

 • Roken
  • Het is verboden om op de schietbaan en de schietpunten te roken en/of open vuur voorhanden te hebben.
 • Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is.
 • De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk van de kogelvanger) gehouden worden.
 • Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.
 • Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden.
 • Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde baanofficials, niet worden gestoord.
 • Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon.
 • Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen.
 • Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogel-vanger stofvrij te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochet.
 • Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline.
 • Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon.
 • Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop (monding) in de richting van de kogelvanger worden gehouden.
 • Na het NOOD commando “STOP, STOP, STOP ” dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het NOOD- commando kan door iedereen gegeven worden en moet als zodanig direct worden opgevolgd.
 • Zodra het signaal “STOP VUREN”  hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) of door middel van een lichtsignaal is gegeven, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando “ONTLADEN” onmiddellijk hun wapens volgens de procedures voor luchtwapens en voor vuurwapens, te ontladen.
 • Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger.
 • Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen nog geladen is.
 • Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten.
 • Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten.
 • Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.
 • De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en is als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer, pet, band of badge.

BIJLAGEN

I           Belangrijke telefoonnummers                                                     (p.m.)

II          Calamiteiten- en ontruimingsplan                                             (p.m.)

III         Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning (p.m.)

IV        Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant

V         Begrippenlijst

Nood 112
politie 0900 8844

    Als het wapen op tafel ligt is het zodanig neergelegd dat je in de kamer kunt kijken en zien dat er geen munitie in de kamer zit. Er ligt nooit een vol magazijn naast.
    Het wapen wordt leeg verplaatst met de loop omhoog en het magazijn leeg in de andere hand.

    Wapen veilig stellen:
    Als het wapen weigert en je kunt de munitie niet uit het wapen verwijderden, dan moet  er aan de politie gemeld worden dat er een schutter (naam) onderweg is met een niet functionerend wapen waarin een patroon zit maar niet is afgegaan.
    Politie moet hier een mutatie van maken.
    Vraag de naam van de agent aan wie je dit hebt doorgegeven.

Bijlage IV
           
Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris

1.         Algemeen

 • De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement.
 • Aangekomen op de baan controleert de VVF meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid.
 • De VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van bijvoorbeeld een armband om de rechterbovenarm, een bodywarmer, een pet, of een badge.
 • Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die van Baancommandant. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd.
 • Indien de VVF dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen.
 • De VVF dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten.
 • Op elke schietbaan dient een VVF aanwezig te zijn.
 • De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan.
 • De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteits-voorziening.
 • De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te gebruiken.

2.         Voorbereidingen

 • De VVF dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het Veiligheidsreglement en het Baanreglement.
 • De VVF moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur.
 • De VVF dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan.
 • De VVF is op de hoogte van de te voeren commando’s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties.
 • De VVF dient technische kennis te hebben van de verenigingswapens.
 • De VVF dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de verenigingswapens.
 • De VVF moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen.
 • De VVF dient kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan.

3.         Veiligheidsinstructie

 • De VVF dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen.
  • Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toestemming van de VVF.
  • Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF.
  • De VVF moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op de desbetreffende baan wordt gebruikt.
  • De VVF dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd.

4.         Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten

 • De VVF is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen.
 • Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen.
 • Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de VVF/Baancommandant het schieten onderbreken!
 • De VVF is belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten.
 • De VVF dient te zorgen voor orde en discipline op de baan.
 • De VVF ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd     wordt op “ontladen”.

5          Einde schieten

 • Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF toezicht op het naleven van de veiligheidsregels.
 • Na afloop controleert de VVF de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het dienstdoende bestuurslid.
 • Nadat de VVF de schietbaan in orde heeft bevonden, meldt hij/zij dat bij het     dienstdoende bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden.
 • De VVF verlaat als laatste de baan.
 • De VVF dient steeds bedachtzaam te zijn op de  “3 – O‘s”:
 • Onoplettendheid
 • Onvoorzichtigheid
 • Ondeskundigheid

Bijlage V

Begrippenlijst

Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF):          
Functionaris, aangesteld door het bestuur van de schietsportvereniging, belast met enverantwoordelijk voor de handhaving van deveiligheid op de schietbaan tijdens oefenen/of trainingsactiviteiten

Baancommandant:
Functionaris, benoemd door de wedstrijdcommissie van een wedstrijdevenement, verantwoordelijk voor het correct, volgenshet KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, dan wel de ISSF-reglementen, laten verlopen van een schietsportdiscipline door het gevenvan de juiste commando’s

Barbeheerder:
Door het bestuur van de schietsportverenging benoemde persoon die bardiensten verricht conform de Drank- en Horecavergunning

Calamiteitenplan/ ontruimingsplan:
Door het bestuur, in samenwerking met de brandweer opgesteld plan dat in werking treedt bij calamiteiten.
De aanwijzingen uit dit plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient regelmatig te worden geoefend