Baanreglement

Baanregelement S.V.Hedel

Behandel ieder wapen alsof het geladen is!
Ieder lid van de vereniging dient er altijd van doordrongen te zijn dat verantwoordelijkheidsbesef ten grondslag ligt aan veilig wapengebruik.
Het is verboden om op de schietpunten/kelder te komen wanneer men alcohol of een andere stof die de aandacht of verantwoordelijkheidsbesef vermindert, tot zich heeft genomen.
Gehoorbeschermijng is altijd verplicht, oogbescherming raadzaam.
Alle vormen van ongericht vuur zijn nadrukkelijk verboden.
Wapens worden alleen op het schietpunt uit tas/foederaal/koffer gehaald.
Laat een sportschutter met rust; stoor hem/haar niet als hij/zij bezig is met schieten.
Alleen sportschutters die aan het schieten zijn, zijn aanwezig op of bij het schietpunt, met uitzondering van een sportschutter die met het wapen van een collega schutter aan het schieten is.
De eigenaar van het wapen blijft hierbij aanwezig omdat hij/zij verantwoordelijk is en blijft voor de omgang met het wapen.
Als een verlofhouder iemand wil laten schieten die geen verlof heeft, dan gebeurt dit alleen met goedkeuring van de veiligheidsfunctionaris, die op dat moment toezicht houdt.
Er wordt door beginnende schutters en gastschutters alleen geschoten met kaliber .22LR!!
Als een schiettest is gedaan en deze is voldoende afgesloten en de sportschutter kan aantonen dat hij/zij de veiligheidsregels kan toepassen wordt er een aantekening in zijn schietraport gemaakt.
De schutter mag daarna schieten met het wapen waarmede hij/zij de schiettest met voldoende resultaat heeft afgesloten.
Sportschutters die munitie hebben gekocht van een kaliber waarvoor zij geen verlof tot voorhanden van een vuurwapen hebben, mogen deze munitie niet mee nemen buiten de schietkelder maar dienen deze in te leveren bij de veiligheidsfunctionaris.
Gastschutters leveren de niet verschoten munitie in bij de veligheidsfunctionaris.
Er wordt alleen met munitie geschoten welke geschikt is voor betreffende wapen.
Er wordt niet met herladen munitie in verenigingswapens geschoten.
Na afloop wordt het schietpunt schoon achtergelaten en kaarten worden afgeplakt of vernieuwd en de hulzen in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd.
Als er een defect aan het schietpunt is, wordt dit terstond gemeld en indien mogelijk gerepareerd.
Het bestuur zal toezien op naleving van dit reglement.
Bij het niet naleven zullen er sancties opgelegd worden door het bestuur als beschreven in art.6 huishoudelijk reglement.
Opdrachten welke door de veiligheidsfunctionaris worden gegeven worden onmiddellijk en onvoorwaardelijk opgevolgd!!
Op de schietbaan is hier over geen enkele discussie mogelijk!!
Bij de opdracht STOP STOP STOP worden onmiddellijk de wapens ontladen, neergelegd en doet de schutter een stap terug!!