E-screener

E-screener
Veiligheid staat voorop. In Nederland is het bezit van wapens verboden.
Alleen met een wapenvergunning kan een burger over een wapen beschikken.

We stellen strenge eisen aan wapenvergunninghouders om misbruik van wapens of onverantwoord gebruik van wapens tegen te gaan.
Daarmee beschermen we de maatschappij tegen onveilige situaties.

Een wapenvergunning kunt u alleen krijgen als u heeft aangetoond dat u betrouwbaar bent en verantwoord met wapens kunt omgaan.

Sinds oktober 2019 heeft de minister daarvoor het e-screeneronderzoek als wettelijke eis toegevoegd. Deze informatiebrochure gaat over het e-screeneronderzoek. Waarom een onderzoek? U heeft een aanvraag ingediend voor een wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte.

De politie behandelt elke aanvraag voor een wapenvergunning zorgvuldig. De politie wil een inschatting maken of u verantwoord met een wapen kunt omgaan. Om dat te onderzoeken doet de politie een uitgebreid achtergrondonderzoek naar uw persoon: een onderzoek naar mogelijke antecedenten, een onderzoek naar uw verlofgeschiedenis, een referentenonderzoek, een huisbezoek en als u een eerste aanvraag indient het ‘e-screeneronderzoek’..

Wat is de e-screener? De e-screener is een vragenlijst die u invult op de computer. Die vragen gaan over uw persoonlijke omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken en middelengebruik of een combinatie daarvan. De vragen komen uit erkende psychologische onderzoeken. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar kenmerken van mensen die wapens misbruikten of andere vormen van geweld gebruikten. Uit dat onderzoek zijn twaalf risicofactoren gekomen waarbij het risico op wapenmisbruik of onverantwoord gebruik van wapens en munitie groot is. Uw antwoorden op de vragen in de escreener geven een indicatie of die risicofactoren zich bij u kunnen voordoen. Waarom wordt betrouwbaarheid gemeten? In het onderzoek wordt ook een inschatting gemaakt van de betrouwbaarheid van de antwoorden die u geeft. Wanneer u antwoorden geeft die niet of niet helemaal in overeenstemming met de waarheid zijn (om beter over te komen en meer kans te maken de wapenvergunning te krijgen), zijn de resultaten van uw onderzoek niet meer betrouwbaar. U moet naar waarheid antwoorden. Anders werkt u niet mee zoals van u verwacht mag worden. Een vraag uit het onderzoek zou kunnen zijn: Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel eens heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’. Het onderzoek test met dergelijke vragen of de aanvrager eerlijke antwoorden geeft Moet ik meewerken? U bent verplicht om mee te werken aan de e-screener..

Wanneer u niet meewerkt of de vragen niet eerlijk beantwoordt, moet de politie uw aanvraag weigeren. Alle kosten die samenhangen met een wapenaanvraag moet u altijd zelf betalen. Dus ook de kosten voor het e-screeneronderzoek. Wat als ik niet kan meewerken? Voor mensen met dyslexie is er standaard voldoende extra tijd beschikbaar en kan het lettertype worden vergroot. Op korte termijn komt er naast een Engelse en Duitse variant ook een voorgelezen vragenlijst. Als u toch denkt dat u het onderzoek niet kunt maken, dan moet u dit voor het maken van een afspraak bij de testlocatie bespreken met de afdeling korpscheftaken waar u de aanvraag heeft ingediend. Hoe maak ik een afspraak? Nadat u de uitnodiging van de politie voor het onderzoek heeft ontvangen, moet u zelf binnen 4 weken een afspraak maken.

Met uw klantnummer kunt u bij één van de door de minister aangewezen testlocaties van de organisatie Lamark een reservering maken voor uw onderzoek. Dit doet u digitaal via: https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html. Hier vindt u een link naar de boekingspagina van Lamark. Het gevraagde klantnummer is het nummer in het kenmerk op uw uitnodigingsbrief van de politie. Let op: pas als u betaald heeft is uw reservering definitief en kunt u het onderzoek gaan maken.

Contant betalen op locatie is niet mogelijk. Als u zonder geldige reden niet komt opdagen bij het onderzoek komen de kosten voor de reservering voor uw rekening. Hoe gaat het op de dag van het onderzoek? U gaat naar de locatie van Lamark waar u een reservering heeft gemaakt. De medewerkers van Lamark helpen u bij het opstarten van het onderzoek. Zij hebben geen kennis van de e-screener en kunnen en mogen u niet helpen met het beantwoorden van de vragen. Zij kunnen u wel helpen om de computer beter voor u in te stellen, bijvoorbeeld door het vergroten van het lettertype.
Voor vragen over de e-screener kunt u terecht bij de afdeling korpschefstaken waar u de aanvraag heeft ingediend of op de website van de nationale politie. Wat moet u weten voordat u aan het onderzoek begint • Er is een uur voor u ingepland. De ervaring leert dat de meeste mensen het onderzoek in 20 minuten maken. U heeft dus genoeg tijd, ook als u dyslectisch bent. • Lees iedere vraag goed en vul het antwoord in dat het meest bij u past. Denk er niet te lang over na. • Wees altijd eerlijk, ook als u denkt dat dit onverstandig is. Dat voorkomt dat uw antwoorden als onbetrouwbaar worden aangemerkt en uw aanvraag wordt afgewezen. • Als u een vraag heeft beantwoord, volgt de volgende vraag vanzelf. U kunt dan niet meer terug naar de vorige vraag.

U kunt geen vragen overslaan. Wat kunt u verwachten van de uitslag? De uitslag van het e-screeneronderzoek geeft een inschatting of er zich bij u risicofactoren kunnen voordoen. Als dat risico bestaat, is dat een aanwijzing voor de politie om te twijfelen of u onder alle omstandigheden betrouwbaar en verantwoordelijk met een wapen kunt omgaan. De politie betrekt uw uitslag in het vervolgonderzoek. De politie beslist op basis van alle resultaten van het gehele achtergrondonderzoek of u een wapenvergunning krijgt. U ontvangt de uitslag van de escreener niet tussentijds van Lamark.

De politie bericht u bij een positief oordeel schriftelijk dat uw wapenverlof, erkenning of de jachtakte wordt verstrekt. Voor een ontheffing krijgt u bericht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar wat als de uitslag van de e-screener negatief is? Als in het totale achtergrondonderzoek blijkt dat u een negatieve e-screeneruitslag heeft dan zal de afdeling korpscheftaken, namens de korpschef, u een ‘voornemen tot weigeren’ geven. Hierin legt hij uit waarom hij uw aanvraag wil gaan weigeren. U kunt in een ‘zienswijzegesprek’ (schriftelijk of mondeling) aangeven waarom u denkt dat u wel betrouwbaar bent en verantwoordelijk met een wapen kunt omgaan. U moet dit wel bewijzen. U kunt hiervoor op eigen kosten een psychologische risicotaxatie naar uzelf (contra-indicatie) laten uitvoeren. In dit ‘voornemen tot weigeren’ vindt u alle informatie over uw uitslag en de eisen die door de minister worden gesteld aan een contra-indicatie.

Als uw antwoorden onbetrouwbaar blijken dan neemt, tot nader bericht, de afdeling korpscheftaken telefonisch contact met u op, om u de gelegenheid te geven het onderzoek nog een keer op eigen kosten over te doen. U ontvangt dan van de politie een brief om weer een afspraak te maken op een testlocatie van Lamark. Kiest u hier niet voor of u heeft de tweede keer weer een onbetrouwbare uitslag, dan ontvangt u een voornemen tot weigeren. Het vervolgproces is hetzelfde als bij een negatieve uitslag Kan ik in beroep tegen het besluit van de korpschef? Wanneer u het niet eens bent met het uiteindelijke besluit van de korpschef, kunt u schriftelijk of digitaal uw administratief beroep indienen bij de dienst Justis. Die beoordeelt op basis van de weten regelgeving of de korpschef een juiste beslissing heeft genomen. Als blijkt dat dit niet het geval is kan de dienst Justis een nieuw besluit nemen.
Zie ook: https://www.justis.nl/producten/wwm/administratief-beroep-indienen-bij-justis