ALV 2023

Algemene leden vergadering  8-2-2023        

Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Er waren 10 leden en 6 bestuursleden aanwezig, er waren 3 afmeldingen.

Mededeling bestuur.
Er is een moment stilte gevraagd voor de Schutters en of familieleden van de schutters die het afgelopen jaar overleden zijn.
Namens het bestuur is er een dankwoord uitgesproken voor de bijdrage van de vrijwilligers en de leden die helpen, aan het einde van de schietavond de troep op te ruimen.
23 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 3 leden zijn uitgeschreven, omdat ze de contributie niet hadden betaald.

Financieel verslag penningmeester (Theo)
Penningmeester heeft het financieel verslag doorgenomen.

Controle kascommissie.
De kascommissie heeft zijn goedkeuring gegeven, voor het financieel verslag.
Er wordt gevraagd  om een nieuw lid voor de  kascontrole commissie, Cor is aftredend.
Marc en Rob zijn aangesteld als kascommissie voor het aankomend jaar. Als 3e lid van de kascommissie voor het aankomende jaar, heeft Dick zijn eigen aangemeld.

Verkiezing bestuursleden:
Arie, Gerard en Geert welke zich weer verkiesbaar hebben gesteld, zijn herkozen voor een periode van 3 jaar.

Notulen 2022:
De vergadering heeft de notulen van de vergadering op 3-5-2022 goedgekeurd.

Statuten:
Deze waren goedgekeurd en zijn beschreven bij de notaris in Kerkdriel en verstuurd naar de KNSA.

Gebeurtenissen 2022:
Er is 1 nieuw wapen aangekocht (9mm)
Prijzen in de kantine zijn aangepast per 1-1-2023.

Mededelingen voor 2023:
Baanplanner voor pistoolbaan 4 en geweerbaan 4 blijven in de baanplanner actief.
Als er niet is gereserveerd moeten schutters voor 21.30uur aanwezig zijn in de kantine en aansluitend gaan schieten, dit om de vrijwilligers beneden niet voor niets te laten wachten.
Er Moeten 5 wedstrijden worden geschoten per jaar, om uw verlof te kunnen behouden. (wettelijk verplicht)
Keuring Omgevingsdienst rivierenland is langs geweest en alles was ok, met de complimenten aan de penningmeester die alle bedragen netjes heeft aangeleverd.
Parkeren dient op de parkeerplaats te gebeuren en niet bij de vereniging, dit om problemen met de voetbal en de gemeente te voorkomen.
Er zijn voor bepaalde mensen een uitzondering. (mensen die slecht ter been zijn of vrijwilligers voor het uit,- of inladen van spullen.

Munitie:
Door de prijsstijging en de schaarste van munitie zijn wij genoodzaakt deze prijzen per 1-3-2023 aan te passen.
Prijzen van de borden zijn ook flink gestegen.

Ingekomen stukken:
Geen.

Werving actieve leden.
Er is een oproep gedaan voor vrijwilligers achter de bar of andere taken te doen. Er zijn geen aanmeldingen.

Rondvraag:
Mart: buitenkant zeil is kapot. Antw. We gaan dit herstellen.
Bert: hardboard plaatjes is er geen alternatief? Antw. Deze hebben het meeste effect i.v.m. de hoeveelheid gaten die er in worden geschoten. Bert gaat op onderzoek uit voor alternatief die hetzelfde effect heeft als hardboard.
Dick: Door de hoge energie kosten zijn zonnepanelen een optie? Antw. De kans dat deze stuk gaan door vandalisme is zeer groot.
Cor: zonnepanelen is geen goede investering om dat de vereniging meestal s’avonds is geopend. Alternatie zou zijn een windmolen. Maar deze zijn vrij prijzig.
Gijs: wanneer ben je erelid als je al heel lang lid bent?  Antw. Het aantal jaren lid is geen reden om erelid te worden. In uitzonderlijke  gevallen kan iemand erelid worden als hij zich voor de vereniging heel verdienstelijk heeft gemaakt. Erelid is niet afhankelijk van de duur van het lidmaatschap! 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid.