Aanvraag wapenverlof

Klik hier voor downloaden van onderstaand document . U kunt dan het wordbestand zelf invullen.

Klihier voor downloaden van het document als pdfbestand (Dit kunt u daarna niet digitaal bewerken).


Model WM 32 Inlichtingenformulier (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling wapens en munitie).

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.

Gegevens aanvrager (in te vullen door aanvrager):

Naam  :  ………………………………………………………………………………………………….

Voornamen  :  ………………………………….……………………………………………………………………………………..

Adres  :  …………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Postcode  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Als dit uw eerste aanvraag is, wordt u verzocht de vragen onder A en C te beantwoorden. Als aan u

reeds eerder een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof is verleend, wordt u

verzocht de vragen onder B en C te beantwoorden.

A.Eerste aanvraag   
     
1Heeft u te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk ofO JAO NEE
 schulden), waardoor u gedachten over zelfmoord heeft gehad of agressief   
 gedrag heeft vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de   
 openbare orde of de veiligheid van anderen?   
     
 Zo ja kunt u dan aangeven wat die omstandigheden zijn?   
     
2.Bent u binnen de afgelopen acht jaar, door middel van een bevel van deO JAO NEE
 Officier van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een   
 psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst   
 dan wel ter beschikking gesteld?   
     
3.Heeft u een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld slachtoffer van eenO JAO NEE
 ernstig misdrijf) waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk   
 emotioneel zou kunnen reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen   
 voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?   
     
 Indien ja, kunt u dit kort toelichten?   
     
B.Indien dit niet uw eerste aanvraag is 
   
4.Heeft u sinds uw vorige aanvraag te maken (gehad) met stressvolleO JA – O NEE
 omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten over 
 zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft vertoond, waardoor u een 
 gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of de veiligheid van 
 anderen? 
   
 Indien ja, kunt u aangeven wat die omstandigheden zijn? 
   
5.Bent u sinds uw vorige aanvraag door middel van een bevel van de OfficierO JAO NEE
 van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een   
 psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst   
 dan wel ter beschikking gesteld?   
     
6.Heeft u sinds uw vorige aanvraag een traumatische ervaring gehadO JAO NEE
 (bijvoorbeeld slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder   
 stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren, en   
 waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of   
 veiligheid?   
     
 Indien ja, kunt u dit kort toelichten?   
     
     
C.Bij elke aanvraag   
     
7Gebruikt u regelmatig medicijnen die volgens de bijsluiter deO JAO NEE
 handelingsvaardigheid en daarmee de veilige omgang met vuurwapens   
 kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen,   
 antidepressieve middelen, anti psychotische middelen of opwekmiddelen?   
     
 Indien ja, kunt u dit kort toelichten?   
     
8.Maakt u misbruik, of hebt u misbruik gemaakt, van alcohol, geneesmiddelen,O JAO NEE
 drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u   
 daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?   
     
9.Heeft u te maken met lichamelijke aandoeningen of andere beperkingen, dieO JAO NEE
 een veilige omgang met vuurwapens belemmeren?   
     
 Indien ja, kunt u dit kort toelichten   
     
10.Verkeren, voor zover u bekend, huisgenoten in criminele kringen of in deO JAO NEE
 omstandigheden van vorenstaande vragen waardoor de aanwezigheid van O GEEN
 vuurwapens in uw woning, een gevaar kunnen vormen voor uzelf, de 
 HUISGENOTEN
 openbare orde of veiligheid?
    
     
11.Wilt u nog een opmerking of verklaring toevoegen?   
     

Referenten

Indien u één van de vragen van het vragenformulier niet naar waarheid heeft beantwoord, zult u reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht en zal de politie overgaan tot een weigering van het verlof of jachtakte.

Mogelijk nader onderzoek door de politie: nader gesprek, referentenonderzoek, verklaring arts.

Indien in de eerste fase van het aanvraagproces blijkt van enige bezwaren of twijfel omtrent uw betrouwbaarheid dan zal de politie extra instrumenten inzetten. De politie zal u in dat geval eerst uitnodigen voor een nader gesprek. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke omstandigheden. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over u aan te scherpen. Indien de politie twijfels blijft houden over uw mentale stabiliteit, dan zal de politie u, zoals dat thans ook in de praktijk gebeurt, vragen een verklaring van een arts te overleggen waarin deze vanuit medisch oogpunt beziet of er indicaties zijn waardoor aan u het bezit van een vuurwapen al dan niet kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van het verlof.

U verklaart hierbij dat de door u opgegeven referenten bereid zijn om een verklaring af te geven ter bevestiging van bovenstaande vragen en beantwoording van eventuele andere vragen die relevant kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag. Referenten moeten 18 jaar of ouder zijn.

Referent 1 huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer danoppervlakkig contact vereist)

Naam : ………………………………………………………………………………………………….

Voornamen : ………………………………….……………………………………………………………………………………..

Adres : …………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Postcode : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:…………………………………………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Relatie ten aanzien van de aanvrager:………………………………………………………………………………….

Referent 2 (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond,waaronder (bestuurs-)lid (traditionele) schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Naam : ………………………………………………………………………………………………….

Voornamen : ………………………………….……………………………………………………………………………………..

Adres : …………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Postcode : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:…………………………………………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Relatie ten aanzien van de aanvrager:………………………………………………………………………………….

Referent 3 huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer danoppervlakkig contact vereist) of (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid (traditionele) schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Naam : ………………………………………………………………………………………………….

Voornamen : ………………………………….……………………………………………………………………………………..

Adres : …………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Postcode : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:…………………………………………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Relatie ten aanzien van de aanvrager:………………………………………………………………………………….

De politie verzamelt en registreert uw persoonlijke gegevens voor het afhandelen van uw aanvraag, door de politie of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn. Daarnaast kunnen de gegevens over u en uw aanvraag en erkenning, consent, ontheffing, vergunning of verlof indien noodzakelijk verwerkt worden voor de uitoefening van de politietaak. Voor meer informatie kunt u de politie benaderen.

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum:                                                             Handtekening aanvrager:

Behandelend ambtenaar:                                                   Dienstnummer:

verklaart bovenstaande informatie te hebben onderzocht en heeft indien van toepassing de informatie besproken met de naast hogere ambtenaar (naam):

waarna de informatie uit dit inlichtingenformulier als zodanig is geaccepteerd.

Deze informatie zal bij het verdere behandelingsproces worden betrokken.

Datum:                      Naam + voorletters                                Ondertekening: